15.8.2016

Revize komínů

Jedná se o kontrolu celé spalinové cesty před jejím uvedením do provozu. Na základě této kontroly je vystavena revizní zpráva i se všemi případnými nedostatky.

Provádí ji Revizní technik spalinových cest, který prošel příslušnými zkouškami a vlastní oprávnění k této činnosti včetně příslušného razítka.

Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň:

revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce  – revizním technikem komínových systémů, nebo revizním technikem spalinových cest.

Pozor – neplést si s kontrolou komína.

Kdy se revize komínů provádí ?

  • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo při každé stavební úpravě komína
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
  • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv a jeho uvedením do provozu
  • po komínovém požáru
  • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Nepřehlédněte:

Neprovádíme revize spalinových cest u komínů vyrobených domáckým způsobem – např. klempířskou firmou apod. I pro tyto firmy platí normy o výrobě a přejímkách komínů. Nejsou schopny je však dodržet. Revizní technik spalinových cest nebude tímto legalizovat takovéto „polovýrobky“ a vystavovat se trestnímu a finančnímu postihu. Obrovské riziko zahoření a požáru není úměrné výše uvedené ceně za provedení revize spalinových cest.

Dle vyhlášky 36/2016 Sb. ze dne 22. 1. 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty má revizní technik spalinových cest nové povinnosti.

§ 46
Postup při zjištění nedostatků

Pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob, a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně
v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru.

Technickým dozorem revizního technika spalinových cest se předem vyvarujte zbytečných problémů. Pokud stavební firma zanedbá některý z technických požadavků na spalinovou cestu tak revizní zpráva spalinové cesty nebude vydána a revizní technik musí nedostatek nahlásit na stavební úřad nebo Hasičskému záchrannému sboru.