15.8.2016

Čištění a kontrola komínů

Čištění komínů

Je technologický postup, při kterém dochází k mechanickému odstranění všech nežádoucích nečistot, které vznikají při spalování. K čištění komínů patří i čištění všech zařízení, která jsou nainstalována na spalinové cestě (lapače jisker, komínové hlavice, regulátory tahu a další zařízení). Dále se při čistění komínů vybírají pevné znečišťující části nahromaděné v komínovém průduchu a kondenzáty ze spalinových cest.

Čištění komínů a kouřovodů (spalinové cesty) se provádí v souladu s vyhláškou č.34/2016 Sb., ze dne 22. 1. 2016, o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Čištění komínů a kouřovodů provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví

Image

Komíny čistíme zejména kvůli bezpečnosti osob a také kvůli možným hmotným škodám na majetku. Musíme si uvědomit, že v případě požáru, který vznikne na spalinové cestě, se pojišťovna bude zajímat, zda jste dodržel lhůty čištění a kontroly komínového tělesa.

Kontrola komínů

Je povinná pro všechny provozovatele palivových spotřebičů. Provádět pravidelné kontroly komínů udává vyhláška č. 34/2016 Sb., v případě, že takto neučiníme, vystavujeme se hrozbě pokuty.

Kontrola spalinové cesty spotřebiče se musí vždy provádět po celé její délce. Kontrola spalinové cesty zahrnuje kompletní kontrolu kouřovodu od spalinového hrdla spotřebiče po sopouch a kontrolu komína od půdice komínového průduchu po jeho ústí.

Základem celé kontroly spalinové cesty – komína jsou zejména tyto úkony:

  1. posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv
  2. posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti, provozuschopnosti a dále jeho technického stavu (vnitřní část komínového průduchu)
  3. posouzení, zda li je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům.
  4. Posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechu a vývodů spalin obvodovým pláštěm objektu.
  5. posouzení stavebně technického stavu

Jak často se provádí kontrola komínu nám udává nařízení vlády č.91/2010 Sb. Spalinová cesta se spotřebičem do 50kW se musí nechat zkontrolovat odborně způsobilou osobou minimálně jednou ročně.

Kdo je odborně způsobilá osoba

Je to držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Většinou jsou tyto kontroly prováděny společně s čištěním spalinové cesty – komína. Nejen že to má své finanční výhody, ale samotná kontrola komínu nelze bez předchozího čištění vůbec provést.

Neoddělitelnou součástí dobré údržby spalinových cest je správné topení

Video z provádění kontroly